Nyt om Effektevaluering

NYT OM VIVES EFFEKTEVALUERING AF DOOLEXIA


Nummer 1, 17. november 2022

Her får du første udgave af Læs&Stavs nyhedsbrev om vores projekt Effektevaluering af Doolexia. Projektet kører på ca. 30 skoler over hele landet i 2023. Ca. 400 elever fra 4. klasse og opefter deltager.

I nyhedsbrevet vil vi især sætte fokus på erfaringer og findings fra projektet af almen interesse for skoler, forskere og beslutningstagere. Vi forventer 4-6 udgivelser over de næste par år.

Hvis du har fået en mail fra Læs&Stav med link til nyhedsbrevet, er det fordi vi har registreret, at du tidligere har bedt om at modtage det. Du vil også modtage mails fremover - men kan altid afmelde dig igen.

Hvis du har ikke har fået mail fra os, kan du tilmelde dig her, hvis du ønsker at få en mail, når en ny udgave kommer på gaden.

God læselyst

Læs&Stav


Effektevalueringen kort fortalt

Hvis du endnu ikke har hørt om Læs&Stav og vores Effektevaluering af Doolexia, kan du begynde her:

Læs&Stav er en frivillig forening, der arbejder for at mennesker, der har svært ved at læse og stave, kan leve et liv som alle andre. De skal kunne deltage, bidrage og være en del af fællesskabet. Vi forsøger at samle alle gode kræfter om at tage livtag med skriftsprogsproblemerne og sammen skabe et massivt løft.

Under corona var vi med i et pilotprojekt for ca. 100 grundskoleelever, der havde svært ved at læse og/eller stave ("røde" og "gule" på den nationale ordblindetest). De fik 16-20 ugers intensiv træning med en ny metode, Doolexia. En stor del af træningen foregik under coronahjemsendelserne. Alligevel viste det sig, at eleverne forbedrede deres læsning og stavning mærkbart under træningen - og oplevelsen hos lærere og forældre var, at mange også blev gladere, fik større selvtillid og mere energi.

Derfor søgte vi i Læs&Stav støtte til at gennemføre en stor afprøvning af Doolexia-metoden. Vi vil se, om de lovende resultater kan genskabes i stor skala - og hvad der skal til, for at børnene får mest muligt ud af deres træning. 

Det umiddelbare mål med projektet er således dels, at langt de fleste af de ca. 400 elever, der deltager i projektet, vil forbedre deres læsning og stavning mærkbart, som vi så i pilotprojektet. Håbet er, at det vil lette deres skolegang og muligheder i mange år fremover.

Det vigtigste mål er dog at skabe ny viden på læse-/staveområdet. Vi har bedt dygtige forskere fra VIVE følge projektet tæt. Det har vi gjort, så børnenes træning ikke kun kommer dem selv til gode - men også kan hjælpe andre børn med skriftsprogsudfordringer. I en stor rapport vil VIVE undersøge, hvor stor fremgang børnene opnår under og ½ år efter projektet - og hvad, der skal til for at gøre denne fremgang størst mulig. Vi håber, at VIVEs rapport vil inspirere forskere, beslutningstagere og skoler og give dem viden, der kan gøre det muligt for dem at bane vejen for en endnu stærkere ordblindeindsats fremover.

Du kan læse mere om projektet på folkeskolen.dk, hos VIVE og på Læs&Stavs egen hjemmeside.

Aktuelt: Skoler nok!


Siden maj i år har vi i Læs&Stav været i dialog med ca. 100 skoler og over 20 kommuner over hele landet og fortalt dem om projektet.

Det har været opløftende og lærerige samtaler. Der foregår tydeligvis rigtig mange nyttige og spændende initiativer mange steder, og det har været en fornøjelse at lade os smitte af det store engagement, vi har oplevet fra læsevejledere, ordblinde-lærere, læsekonsulenter og de mange andre, vi har talt med.

Det har dog også været tydeligt, at mange kæmper med at finde lærertimer nok til ordblindeområdet.

Alligevel har ca. 30 skoler tilmeldt sig projektet. VIVE har dermed nu kunnet give grønt lys for, at projektet kan gennemføres som planlagt med lærerkursus og opstart på halvdelen af skolerne i januar 2023, de øvrige til august.

Hvem står bag?


Initiativtager til projektet er Læs&Stav. Det er os, der har søgt fonde og privatpersoner om støtte til at gennemføre det. Hoveddonor er ATTA Fonden. En stor tak til projektets donorer for at gøre projektet muligt.

Læs&Stav varetager den tværgående ledelse af projektet inden for rammerne af aftaler indgået med Doolexia ApS, som leverer træning til skolerne og har det overordnede ansvar for implementeringen, og VIVE, som leverer alt vedrørende effektevalueringen. De deltagende skoler forestår selv den konkrete implementering og undervisning baseret på instruktion fra Doolexia og har også ansvar for at teste eleverne med skolernes sædvanlige læse-/stavetests 3 gange (før træningsforløbet, efter og igen ½ år senere).

Masser af spørgsmål...


De seneste måneder har vi modtaget rigtig mange gode spørgsmål til projektet. Dem er vi rigtig glade for, og vi har forsøgt at besvare dem alle efter bedste evne.

Vi har også kunnet se en række påstande om projektet, bl.a.  på sociale medier, som man - hvis man gerne vil finde et positivt begreb at beskrive dem med - kan kalde fantasifulde.

Dem er vi også glade for, for selvom de har skabt og stadig skaber en del støj for os i forløbet, har de mindet os om vigtigheden af altid at prioritere kommunikationen med alle vores interessenter. Nu har vi samlet en lang række af de spørgsmål og  påstande, vi er blevet mødt med - og vores svar på dem - i denne FAQ. Vi tilføjer løbende nye spørgsmål/svar - og modtager gerne forslag til emner. 

HVORNÅR ER RESULTATERNE KLAR?


Halvdelen af de tilmeldte skoler begynder Doolexia-træning i januar 2023 og afslutter forløbet inden sommerferien. I den periode fungerer den anden halvdel af skolerne som kontrolgruppe. I sommeren 2023 kan VIVE derfor foretage de første, rå beregninger af effekten. De kan blandt andet give projektet værdifuld viden til det træningsforløb, der begynder i august 2023, hvor skolerne i kontrolgruppen begynder Doolexia-træning indtil slutningen af året.

VIVE foretager først sin egentlige analyse i 2024. Rapporten forventes offentliggjort medio 2024

Mens forsøget er i gang og der stadig indsamles data er det meget begrænset, hvor meget VIVE kan dele ud af deres foreløbige analyser. I perioden indtil VIVEs rapport offentliggøres vil Læs&Stav dele så mange af vores egne observationer fra implementeringen, som vi kan uden risiko for at påvirke VIVEs effektevaluering. 

Efterlysning: Ligesindede

Der findes meget viden om læse-/stave-udvikling for folk med ordblindhed og andre skriftsprogsudfordringer, og danske forskningsinstitutioner er anerkendte på området. 

Alligevel er der ikke klare tegn på, at vi som samfund har formået at knække kurven: At vi fremover vil se langt færre end de aktuelle ca. 15%, der endnu ikke har tilegnet sig de basale læsefærdigheder i udskolingen (PISA 2015). 

En forklaring kan være, at selvom der er meget generel viden og mange udviklingsprojekter i gang, er det småt med evidensbaseret viden om konkrete indsatser fra en dansk kontekst.

I Læs&Stav arbejder vi for, at vi skal have mest muligt ud af de hundredevis af millioner, som samfundet årligt bruger på forskellige ordblindeindsatser m.v. Det kræver et øget vidensniveau - og dermed, at vi konsekvent måler og vejer de relevante indsatser. Kun med stærk, evidensbaseret viden kan beslutningstagere fra skoler til folketing prioritere indsatsen på et solidt grundlag og dermed forhåbentlig knække kurven.

Det er årsagen til, at vi har taget initiativ til effektevalueringsprojektet. Vel vidende, at vores projekt kun kommer omkring et enkelt lille hjørne, Doolexia, er vi på udkig efter partnere til fremtidige projekter. Det kan være projekter, hvor vi evaluerer andre, lovende indsatser, så vi ad åre kan skabe et mere komplet landkort over fordele og ulemper ved forskellige indsatser. Meget gerne i form af langtidsstudier, hvor forskerne følger eleverne i en årrække efter en indsats for at finde ud af, om indsatserne har effekt på fx eksamensresultater, uddannelsesvalg, beskæftigelse og indkomst.

Som en lille og relativt nystartet forening har vi ikke selv ressourcer til at spille en hovedrolle i denne enorme forskningsopgave. 

Derfor vil vi meget gerne høre fra personer og organisationer, der arbejder systematisk på dette eller tilgrænsende områder og kunne være interesseret i at udveksle erfaringer metoder - og måske indgå i samarbejde om konkrete projekter.

Kontakt os


Hvis du vil vide mere om Effektevaluering af Doolexia eller ønsker dialog med os i Læs&Stav er du altid velkommen til at kontakte os.