Følgegruppe

EFTERLYSNING: FØLGEGRUPPEMEDLEMMER


Lige siden projektets begyndelse i foråret 2022 har Læs&Stav og VIVE været på udkig efter dygtige læseforskere eller tilsvarende, der er nysgerrige på, og ønsker at bidrage til, effektevalueringen.


Endnu har vi ikke fundet de rette profiler, og nu er det ved at være tid: Efter sommerferien leverer VIVE de første, rå midtvejsanalyser baseret på data indsamlet i første del af projektet. Vi forventer, at vi allerede da får en god indikation om selve effekten af de 16 ugers Doolexia-træning.


VIVE indsamler også spørgeskemaer fra underviserne, der vil give værdifuld indsigt i, hvordan forløbet er blevet implementeret på de enkelte skoler. Særligt når elevernes testresultater sammenholdes med viden om implementeringen, forventer vi, at de sammenhænge, der kan observeres, vil kunne bidrage til forståelse af, hvordan børnene bedst lærer at læse og stave. Særligt spændende bliver det, fordi Doolexia også leverer en betydelig mængde minutiøse, faktuelle data om hver enkelt elevs træningsmængde og -mønster.


VIVE vil således få adgang til et unikt datagrundlag bestående af viden om:


  • Eleverne (relevante data fra offentlige registre)
  • Metoden (udførlig beskrivelse af de forskellige komponenter i Doolexia-metoden)
  • Implementeringen (undervisernes svar på spørgeskemaer m.v.)
  • Træningen (Doolexias database, hvor al onlinetræning registreres)
  • Effekten (ST-/Hogreferesultater før, efter og igen ½ år senere)


Tilsammen udgør evalueringens datakilder således en unik mulighed for ikke blot at konstatere, om træningen har effekt, men også at forstå hvorfor og hvordan. Eksisterende teorier og hypoteser inden for fx læseforskning vil kunne holdes op imod evalueringens data og forhåbentlig vil der kunne findes sammenhænge, der giver anledning til at opstille nye hypoteser. 


Men: Den effektevaluering, som Læs&Stav har bedt VIVE levere, vil i sig selv primært have implementeringen og effekten som omdrejningspunkt og beskæftige sig mindre med fx læsefaglige og neurobiologiske forklaringsmodeller. Det har været en nødvendig afgrænsning af hensyn til økonomi og kompleksitet i første fase af projektet – men også et bevidst valg: Hvis midtvejsevalueringen – som forventet – viser, at træningen har betydelig effekt på elevernes læsning og stavning, vil den næste fase i projektet have fokus på at forstå hvorfor og hvordan.


Allerede til efteråret, hvor anden halvdel af de deltagende eleverne modtager Doolexiatræning, vil det være muligt at undersøge og afprøve forskellige hypoteser for virkningsmekanismerne. I de efterfølgende år vil det dels være muligt at følge eleverne via offentlige registerdata og således se, hvordan de klarer sig mht. trivsel, karakterer, afgangsprøver, ungdomsuddannelser mv. Derudover vil det være oplagt at etablere nye forskningsprojekter, der bygger på observationer og konklusioner fra denne effektevaluering.


Det er især til dette, spændende arbejde – altså forsøget på, med især læsefaglige og neurobiologiske forklaringsmodeller, at forstå hvordan børn med skriftsprogsvanskeligheder kommer til bogstaverne, dels gennem brug af den unikke data fra effektevalueringen og dels ved design af opfølgende forskningsprojekter – at Læs&Stav ønsker kvalificeret input fra dygtige forskere og fagpersoner.


Den første opgave bliver at udfordre VIVEs midtvejsnotat med det formål at justere anden del af effektevalueringsprojektet og dermed bidrage til, at VIVEs rapport opnår størst mulig kvalitet og relevans.


Den næste opgave bliver at give input til VIVE i foråret 2024, hvor den egentlige analyse foretages, og som naturlig del heri at bidrage med forslag til opfølgende forskningsprojekter.


Derefter er det Læs&Stavs håb at indgå partnerskaber med en eller flere af de forskere, der har bidraget, om sammen at etablere et antal større og mindre opfølgningsprojekter.


Til de to første opgaver, der direkte har til formål at øge relevans og kvalitet af VIVEs eksisterende effektevaluering, kan Læs&Stav tilbyde et beskedent honorar.


Følgegruppemedlemmer vil have frihed i deres hverv efter almindelig praksis i lignende forskningsprojekter. 

unsplash