Dét mener vi

Danmarks mest udbredte handicap


“Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og regne”

FN’s verdensmål 4.6I dag har omkring 900.000 danskere så svært ved at læse og stave, at det er invaliderende for dem. Heraf er ca. 300.000 dyslektikere (ordblinde). Danmark er således milevidt fra FN’s mål, og der er intet, der tyder på, at udviklingen for alvor er vendt.


For hver 6 danskere er 1 således begrænset af problemer med at læse og stave. Det er derfor, vi i Læs&Stav kalder skriftsprogsvanskeligheder for Danmarks mest udbredte handicap.


Hvis man ikke kan læse og stave, er man afskåret fra mange af de ting, som andre tager for givet. Skriftsproget benyttes overalt omkring os, så uddannelse, job og selv mange dagligdags gøremål bliver svært at deltage i, hvis man ikke læser og staver nogenlunde hurtigt og sikkert.


Konsekvenserne er store, både for den enkelte og for samfundet. Læsesvage klarer sig gennemsnitligt dårligere end andre, når det gælder uddannelse og job, og mange tynges psykisk af de nederlag i f.eks. skolen, der typisk følger med.


Derfor går også samfundet som helhed glip af et stort potentiale, der kan frigøres, hvis flere læsesvage kommer fri af deres handicap.


I Læs&Stav arbejder vi på at samle alle gode kræfter om at tage livtag med skriftsprogsproblemerne og sammen skabe et massivt løft, både i Danmark og resten af verden.


Nedenfor kan du læse om vores holdninger.Langt de fleste kan lære at læse og stave


 • Vi anerkender, at mange er født med en fonetisk usikkerhed (dysleksi) eller andre svagheder, der begrænser deres skriftsprog, og som de må leve med hele livet

 

 • Men vi mener, at langt størstedelen af disse kan lære at læse og stave hurtigt og sikkert uden hjælpemidler

 

 • Derfor ønsker vi, at det altovervejende mål på området skal være at gøre læse-/stavesvage selvhjulpne uden hjælpemidlerDigitale hjælpemidler er ikke nok


 • Vi anerkender, at digitale hjælpemidler er vigtige for dem, der ikke har noget alternativ


 • Men vi konstaterer, at hjælpemidler aldrig kan måle sig med selv at kunne læse og stave


 • Derfor ønsker vi, at det primære fokus skal være på at lære at læse og stave hurtigt og sikkert, og at hjælpemidler primært skal ses som et supplementDer skal investeres langt mere


 • Vi anerkender, at samfundet ikke kan bruge ubegrænsede ressourcer på læse-/staveområdet

 

 • Men vi finder, at samfundet under-investerer massivt, og at det i sidste ende koster dyrt, fordi det er billigere at forebygge end at helbrede, og fordi læse-/stavesvage vil kunne bidrage langt mere til samfundet, hvis de ikke er begrænset af deres handicap


 • Derfor ønsker vi, at samfundet betragter læse-/stavetræning som en langsigtet investering og tildeler tilstrækkelige ressourcer til, at ingen læsesvage bliver ladt i stikkenDer er behov for nytænkning


 • Vi anerkender den store indsats, der gennem mange år er ydet af dygtige ildsjæle blandt lærere, forskere, frivillige og mange andre


 • Men vi konstaterer også, at Danmark har et relativt højt antal læsesvage, og at der ikke er noget der tyder på, at det vil blive nedbragt i de kommende år


 • Derfor vil vi udfordre de etablerede teorier og metoder og insistere på, at der skal være plads til nyskabelser og anderledes tilgangeNy teknologi kan gøre stor forskel


 • Vi anerkender, at ny teknologi i dag anvendes aktivt og har skabt digitale hjælpemidler af høj kvalitet, der er uundværlige i mange læse-/staveudfordredes hverdag


 • Men vi finder, at det største potentiale i ny teknologi er at træne folk til at læse hurtigt og sikkert uden hjælpemidler


 • Derfor vil vi arbejde for udvikling af træningskoncepter, der ved brug af ny teknologi på én gang kan reducere omkostninger til træning og samtidig øge effekten markant


 

"One size doesn’t fit all"


 • Vi anerkender, at der er grænser for, hvor mange forskellige indsatser samfundet kan tilbyde folk, der har svært ved at læse eller stave


 • Men vi finder, at skriftsprogsvanskeligheder ikke kan behandles på samme måde for alle, da de kan være resultatet af mange forskelligartede problemstillinger, der varierer fra person til person og kan forandre sig for den enkelte over tid


 • Derfor insisterer vi på, at indsatsen altid skal tilpasses den enkeltes behov og løbende skal justeresTræningsmængden er afgørende


 • Vi anerkender, at det kan være dyrt for samfundet at tilbyde mange timers træning hver uge til læse-/stavesvage


 • Men vi konstaterer, at der er en klar sammenhæng mellem mængden af træning og de fremskridt, der kan opnås, og at meget træning er spildt, fordi træningsfrekvens og -intensitet er så lav, at eleven aldrig opnår en selvforstærkende udvikling


 • Derfor ønsker vi, at træning bør gives i form af intensive boosts, hvor eleven modtager målrettet undervisning mindst én time dagligtTidlig indsats kræver tidlig screening


 • Vi anerkender, at der kan være visse ulemper og unøjagtigheder ved at foretage målinger af skriftsprogsvanskeligheder i de første skoleår


 • Men vi konstaterer, at en effektiv, tidlig indsats er helt afgørende for læsebegynderne


 • Derfor ønsker vi systematisk og løbende screening og måling af skriftsprog fra børnehaven og frem samt retskrav på ordblindetest fra barnets 7. årEffekten skal løbende måles


 • Vi anerkender, at løbende målinger af læse-/staveevner er ressourcekrævende og kan opleves som belastende for elever


 • Men vi finder det et stort problem, at effekten af meget af den læse-/stavetræning, der gives i dag, ikke måles systematisk, og at samfundet derfor risikerer at tilbyde træning med begrænset effekt


 • Derfor ønsker vi, at løbende og systematisk måling af den enkelte elevs fremdrift skal være et krav for alle offentligt finansierede træningsforløb, herunder støttetimer og specialundervisningStigmatisering skal stoppes


 • Vi anerkender, at der gennem en årrække er kommet bedre forståelse for læse-/stavesvages udfordringer, og at det er blevet sjældnere, at de omtales som fx dovne eller dumme


 • Men vi konstaterer, at mange læse-/stavesvage fortsat oplever fordomme, mobning og nedsættende bemærkninger både i dagligdagen og i medierne


 • Derfor insisterer vi på, at læse-/stavesvage skal mødes og omtales respektfuldt og ligeværdigtIndsatsen skal gøres data- og evidensdrevet


 • Vi anerkender, at der gennem mange år er bedrevet meget forskning af høj kvalitet, og at Danmark står stærkt internationalt inden for forskning i skriftsprogsvanskeligheder


 • Men vi finder, at koblingen mellem forskning og praksis er for svag, og at for meget undervisning gives uden, eller med mangelfuld, forskningsmæssigt belæg for om det virker


 • Derfor ønsker vi, sammen med de øvrige aktører på området, at skabe et stærkt lærings- og praksisfællesskab, der kan binde indsatserne sammen og sikre højere kvalitet og større effekt

Bliv medlem!